موسس و مدیرعامل

بهنام نیکونژاد

ceo@abadishalva.com

مدیر فروش

اکبر رسولی

sale@abadishalva.com

آدرس ها